วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) 5 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ถอดแบบและประมาณราคางานระบบ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบ Spec และเอกสารประกอบแบบงานโครงการ
 • ประชุมชี้แจงแบบ และจัดทำรายงานการประชุม
 • ติดต่อสอบถามราคาจาก Supplier
 • ประมาณราคา ควบคุมต้นทุน จัดทำ BOQ และเอกสารเสนอราคางาน
 • ตรวจสอบราคาวัสดุ ค่าแรง ที่มาราคาต่อหน่วย วิเคราะห์ภาพรวมโครงการ เพื่อต่อรองราคา และนำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำงาน เพิ่ม – ลด ของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • ใช้โปรแกรม MS Office (หากสามารถใช้งาน MS Project จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์การถอดแบบประมาณราคาและจัดทำ BOQ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Mango หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปประชุมติดต่องานนอกสถานที่ได้
 • สามารถถอดแบบ และประมาณราคาโดยปฎิบัติงานประจำ Site งานได้บ้าง
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
กรอกใบสมัคร