ผู้จัดการแผนกบัญชี (Accounting Manager) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 •   กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและนโยบายของบริษัท
 •   ควบคุมการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน และตรวจสอบการปิดบัญชีรายเดือนและรายปี
 •   วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี & การเงิน รวมถึงเปรียบเทียบรายได้ – ค่าใช้จ่าย เสนอข้อมูลต่อฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจและวางแผนในการดำเนินงาน
 •   ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ทางภาษีอากร เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการ
 •   ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการรับ – การจ่าย การบันทึกบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงรายการ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
 •   ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท  และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
 •   ดำเนินการวางแผนด้านการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของบริษัท
 •   ควบคุมดูแลการจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความ ถูกต้องของเงินฝากธนาคาร
 •   ดำเนินการและติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 •   ตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านรายรับและรายจ่ายของแต่ละโครงการ ให้มีความถูกต้องและทันต่อเวลา
 •   วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลรายรับและรายจ่ายของโครงการต่างๆ เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการดำเนินงาน
 •   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ก่อนเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
 •   ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
 •   ปฎิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 •   เพศหญิง-เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 •   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 •   ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 •   มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทางด้านบัญชี
 •   มีความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี และภาษีอากรเป็นอย่างดี
 •   สามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel
 •   มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Mango หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •   มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร