กิจกรรม CSR

บริจาคบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

 

กิจกรรม CSR 

 นอกจากงานด้านบริหารแล้ว บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ยังเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีกิจกรรมตอบแทนสังคมโดยการบริจาคสิ่งของ และการจัดเลี้ยงอาหารตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ