โฟร์แมนไฟฟ้า, โฟร์แมนเครื่องกล, ช่างเขียนแบบ (EE/ME Foreman and Draughtsman) 8 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมงานติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและได้ตามมาตรฐานสากล
 • ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง
 • ควบคุมการติดตั้งให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพื่อสั่งซื้อ
 • ควบคุมดูแลผู้รับเหมารายย่อย
 • สรุปรายงานความก้าวหน้า นำเสนอโครงการได้

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • ประสบการณ์ด้านรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำ Site งานทั้ง กทม. และ ต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ (AUTOCAD) ได้ สำหรับตำแหน่ง EE/ME Draughtsman
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ (AUTOCAD) ได้ ในเบื้องต้น สำหรับตำแหน่ง EE/ME Foreman
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
กรอกใบสมัคร