ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประมาณราคา (Estimating Manager / Asst. Estimating Manager) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ถอดแบบและประมาณราคางานระบบ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • บริหารการจัดการและจัดทำเอกสารด้านราคาของโครงการ
 • จัดทำต้นทุนรวมของงานระบบเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • บริหารจัดการข้อมูลราคาของงานระบบให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
 • เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบ รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการประมาณราคา และต่อรองราคา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมเอกสารที่เป้นข้อมูลจำเป็นในการประมูลโครงการ
 • บริหารบุคลากรในการทำงานของแผนกให้เหมาะสมและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • ใช้โปรแกรม MS Office / MS Project ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานถอดแบบและเสนอราคางานประมูลบริษัทรับเหมางานระบบวิศวกรรมมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีผลทดสอบ ระดับภาษาอังกฤษ TOEIC,TOEFL,CUTEP,TU-GET หรืออื่นๆได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Mango หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการเจรจา การสื่อสารดี และ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถเดินทางไปประชุมติดต่องานนอกสถานที่ได้
กรอกใบสมัคร