ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และ วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 10 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • วางแผนโครงการ ทั้งแผนงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • ควบคุมงานติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและได้ตามมาตรฐานสากล
 • ควบคุมผู้รับเหมารายย่อย
 • ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาเป็นอย่างดี
 • จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawing ได้
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
 • ตรวจสอบควบคุมและดูแลการติดตั้งงานระบบให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงานตามรายการมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 • เข้าร่วมประชุมประสานงานของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป สำหรับ PE , อายุ 30 ปี ขึ้นไปสำหรับ PM
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาเครื่องกล
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมงานระบบ 3-5 ปีขึ้นไป สำหรับ PE , ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไปสำหรับ PM
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี (หากสามารถใช้งาน MS Project ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีผลทดสอบ ระดับภาษาอังกฤษ TOEIC,TOEFL,CUTEP,TU-GET หรืออื่นๆได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำ Site งานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ (AUTOCAD) เบื้องต้นได้
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
กรอกใบสมัคร